гъуэншэджыпхъэ


гъуэншэджыпхъэ

хъунщIакIуэм къихъунщIам къыщIихым апхуэдэу еджэт, сабий къадыгъумэ хы Iуфэм зыхьу зыщэу щыта хъырцыжьхэм сабий ящам къыщIахам апхуэдэу еджэт
добыча, выручка разбойника

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.